Ekonomický servis

Ekonomický servis

 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek,
 • předpis a kontrola veškerých zálohových plateb (na úhradu nákladu spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojené s užíváním jednotky),
 • zasílání upomínek, vedení přehledu neplatičů, předávání potřebných podkladů např. pro žaloby a pojistné události
 • poskytování součinnosti v průběhu řešení pojistných událostí,
 • podávat mandantovi čtvrtletně, vždy nejdéle do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, přehled neplatičů zálohových plateb, (lze i jiný režim předávání podkladů)
 • předat vlastníkům přehled zálohových plateb za uplynulé čtvrtletí
 • jednou za rok zpracovávat a předávat mandantovi vyúčtování zálohových plateb a ostatních úhrad, které jsou  spojené s provozem domu a pozemku a s užíváním jednotek, jsou-li předepsané, nejpozději, do jednoho měsíce po obdržení poslední vyúčtovací faktury a předložit přehled k vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • dle pokynu mandanta  upravovat zálohy za služby spojené s užíváním jednotek a provozem domu v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb případně navrhovat změny záloh dle aktuálního stavu
 • na účet společenství inkasovat od vlastníků příspěvek na FO a zálohové platby (je rozhodnutí SVJ. zda ponechá správu účtu na sobě nebo zda platby bude zajišťovat správní firma)
 • na základě písemného souhlasu a plné moci od společenství vymáhat dlužné částky, případně i s příslušenstvím, které vlastníci bytu, nebytových prostor a společných částí domu a pozemku neuhradili dle předpisu v určeném termínu
 • ukládat vybrané zálohy na účet společenství, k němuž mají pověření pracovníci mandatáře se souhlasem statutárních zástupců SVJ dispoziční právo, zajišťovat z tohoto účtu úhradu všech pravidelných povinných plateb a plateb spojených s provozem nemovitosti. Ke každé jednotlivé platbě si správní firma vyžádá souhlas.
 • evidovat a ukládat v tištěné podobě korespondenci s orgány společenství a i s jednotlivými členy společenství-vlastníky
 • vyřizovat žádosti vlastníků
 • účastnit se 1x za rok Shromáždění – na vyžádání
 • účastnit se 1x za rok jednání Výboru – na vyžádání

v oblasti účetní:

 • vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmu, dalších souvisejících předpisu a podle doplňujících metodických pokynu mandanta tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
 • zpracovávat a v termínu stanoveném právními předpisy podávat přiznání k dani „DPPO“, vzniká-li SVJ tato povinnost
 • předkládat mandantovi roční účetní závěrku včetně zprávy o hospodaření,
 • vést mzdovou agendu všech zaměstnanců SVJ (odměny statutárních orgánů, DPP, DPČ ap.)
 • v souladu s příslušnými právními předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok předány mandantovi k jeho vlastní archivaci.
 • V průběhu účetního období umožňovat mandantovi nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálu,
 • na základě plné moci udělené mandantem zastupovat SVJ ve vztahu k finančnímu úřadu.
 •