Technický servis

Technická správa

Evidence domů

 • Vést evidenci domu, bytů, nebytových prostorů, pozemku.
 • Uchovávat dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy a vést její evidenci.
 • Zajišťovat dokumentaci předepsanou obecně závaznými předpisy.
 • Vést evidenci klíčů (vydaných-ztracených) od objektu a zajišťovat jejich výrobu.
 • Vést evidenci čipových karet (vydaných-ztracených) pro ovládání vstupu do domu/garáží a zajišťovat jejich výrobu.
 • Organizovat a řídit veškeré údržbové práce včetně prací preventivních.
 • Předkládat návrh kalkulace nutných údržbových a preventivních prací včetně cenových nabídek.
1

Evidence domů

2

Dohled smluv

3

Zajištění revizí

4

Údržba a opravy

Technická správa

Dohled nad smlouvami

 • Dohlížet na plnění dodavatelských smluv dlouhodobého charakteru, případně i jiných smluv vztahujících se k technickému provozu objektu.
 • Zajištění koordinace zpřístupnění měřidel tak, aby zatížení pro jednotlivé vlastníky bylo co možná nejmenší.
 • Spolupracovat s dodavateli energií při odečtu příslušných měřidel.
 • Zpracovávat a předkládat na vyžádání mandanta v termínu dohodnutém, návrh plánu oprav na následující období zpracovaný na základě požadavků ze strany mandanta nebo vyplývající z aktuálního stavu nemovitosti.
 • Zajišťovat provedení všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy, přesný výčet revizí a činností, které bude Mandatář zajišťovat, budou obsahem přílohy této smlouvy.
 • Vést evidenci a plán kontrol a revizí.
Technická správa

Údržba, opravy, rekonstrukce

 

 • Zajistit nabídky na jednotlivé opravy včetně rozsahu prací a kalkulací cen a předložit toto statutárnímu orgánu SVJ. Cena za jednotlivé úkony bude předem schválena výborem SVJ.
 • Podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací připravovat podklady a vypisovat výběrová řízení pro výběr dodavatele/zhotovitele.